حق فراموش شدن

دایرکتوری حذف حساب های کاربری

WWW.RTBF.ir

شما هم مشارکت کنید

بنرها

در این بخش می توانید بنرهای حمایتی ما را دریافت کنید و از آنها در وبسایت خود استفاده کنید.

 

بنر حمایتی شماره 1

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن

 

بنر حمایتی شماره 2

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن

 

بنر حمایتی شماره 3

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن

 

بنر حمایتی شماره 4

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن